MATREX là gì? Nghĩa của từ matrex

MATREX là gì?

MATREX“Modeling Architecture for Technology, Research & Experimentation” trong tiếng Anh.

MATREX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MATREX“Modeling Architecture for Technology, Research & Experimentation”.

Modeling Architecture for Technology, Research & Experimentation: Kiến trúc mô hình hóa cho công nghệ, nghiên cứu & thử nghiệm.

Giải thích ý nghĩa của MATREX

MATREX có nghĩa “Modeling Architecture for Technology, Research & Experimentation”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc mô hình hóa cho công nghệ, nghiên cứu & thử nghiệm”.