MATS là gì? Nghĩa của từ mats

MATS là gì?

MATS“U.S. Military Air Transport Service” trong tiếng Anh.

MATS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MATS“U.S. Military Air Transport Service”.

U.S. Military Air Transport Service: Dịch vụ Vận tải Hàng không Quân sự Hoa Kỳ.
1948-1966.

Giải thích ý nghĩa của MATS

MATS có nghĩa “U.S. Military Air Transport Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Vận tải Hàng không Quân sự Hoa Kỳ”.