MB là gì? Nghĩa của từ mb

MB là gì?

MB“Manitoba” trong tiếng Anh.

MB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MB“Manitoba”.

Manitoba: Manitoba.
ký hiệu bưu chính.

Một số kiểu MB viết tắt khác:

Martinique: Martinique.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Medal of Bravery: Huân chương Dũng cảm.
Canada.

Giải thích ý nghĩa của MB

MB có nghĩa “Manitoba”, dịch sang tiếng Việt là “Manitoba”.