MBBL là gì? Nghĩa của từ mbbl

MBBL là gì?

MBBL“Mounted Battlespace Battle Laboratory” trong tiếng Anh.

MBBL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBBL“Mounted Battlespace Battle Laboratory”.

Mounted Battlespace Battle Laboratory: Phòng thí nghiệm Chiến đấu Không gian Gắn kết.
Trung tâm Thiết giáp Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của MBBL

MBBL có nghĩa “Mounted Battlespace Battle Laboratory”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm Chiến đấu Không gian Gắn kết”.