MBCC là gì? Nghĩa của từ mbcc

MBCC là gì?

MBCC“Migratory Bird Conservation Commission” trong tiếng Anh.

MBCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBCC“Migratory Bird Conservation Commission”.

Migratory Bird Conservation Commission: Ủy ban bảo tồn chim di cư.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của MBCC

MBCC có nghĩa “Migratory Bird Conservation Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban bảo tồn chim di cư”.