MBE là gì? Nghĩa của từ mbe

MBE là gì?

MBE“Member of the Order of the British Empire” trong tiếng Anh.

MBE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBE“Member of the Order of the British Empire”.

Member of the Order of the British Empire: Thành viên của Order of the British Empire.

Một số kiểu MBE viết tắt khác:

Multistate Bar Examination: Kiểm tra thanh đa bang.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của MBE

MBE có nghĩa “Member of the Order of the British Empire”, dịch sang tiếng Việt là “Thành viên của Order of the British Empire”.