MBIDST là gì? Nghĩa của từ mbidst

MBIDST là gì?

MBIDST“Member of the British Institute of Dental and Surgical Technologists” trong tiếng Anh.

MBIDST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBIDST“Member of the British Institute of Dental and Surgical Technologists”.

Member of the British Institute of Dental and Surgical Technologists: Thành viên của Viện Kỹ thuật Nha khoa và Phẫu thuật Anh Quốc.

Giải thích ý nghĩa của MBIDST

MBIDST có nghĩa “Member of the British Institute of Dental and Surgical Technologists”, dịch sang tiếng Việt là “Thành viên của Viện Kỹ thuật Nha khoa và Phẫu thuật Anh Quốc”.