MC&G là gì? Nghĩa của từ mc&g

MC&G là gì?

MC&G“Mapping, Charting, and Geodesy” trong tiếng Anh.

MC&G là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MC&G“Mapping, Charting, and Geodesy”.

Mapping, Charting, and Geodesy: Lập bản đồ, Lập biểu đồ và Đo đạc.

Giải thích ý nghĩa của MC&G

MC&G có nghĩa “Mapping, Charting, and Geodesy”, dịch sang tiếng Việt là “Lập bản đồ, Lập biểu đồ và Đo đạc”.