MCD là gì? Nghĩa của từ mcd

MCD là gì?

MCD“Minimal Cerebral Dysfunction” trong tiếng Anh.

MCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCD“Minimal Cerebral Dysfunction”.

Minimal Cerebral Dysfunction: Rối loạn chức năng não tối thiểu.

Một số kiểu MCD viết tắt khác:

Minor civil division: Bộ phận dân sự nhỏ.
điều khoản Điều tra dân số Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của MCD

MCD có nghĩa “Minimal Cerebral Dysfunction”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn chức năng não tối thiểu”.