MCNC là gì? Nghĩa của từ mcnc

MCNC là gì?

MCNC“Microelectronics Center of North Carolina” trong tiếng Anh.

MCNC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCNC“Microelectronics Center of North Carolina”.

Microelectronics Center of North Carolina: Trung tâm vi điện tử của Bắc Carolina.

Một số kiểu MCNC viết tắt khác:

Mixing Condensation Nucleus Counter: Bộ đếm hạt nhân ngưng tụ trộn.

Giải thích ý nghĩa của MCNC

MCNC có nghĩa “Microelectronics Center of North Carolina”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm vi điện tử của Bắc Carolina”.