MCP là gì? Nghĩa của từ mcp

MCP là gì?

MCP“Maintenance Collection Point” trong tiếng Anh.

MCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCP“Maintenance Collection Point”.

Maintenance Collection Point: Điểm thu tiền bảo dưỡng.

Một số kiểu MCP viết tắt khác:

Male Chauvinist Pig: Lợn nam Chauvinist.

Giải thích ý nghĩa của MCP

MCP có nghĩa “Maintenance Collection Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm thu tiền bảo dưỡng”.