MCR là gì? Nghĩa của từ mcr

MCR là gì?

MCR“My Chemical Romance” trong tiếng Anh.

MCR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCR“My Chemical Romance”.

My Chemical Romance: Tình cảm Hóa học của tôi.

Giải thích ý nghĩa của MCR

MCR có nghĩa “My Chemical Romance”, dịch sang tiếng Việt là “Tình cảm Hóa học của tôi”.