MCS là gì? Nghĩa của từ mcs

MCS là gì?

MCS“Management Control System” trong tiếng Anh.

MCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCS“Management Control System”.

Management Control System: Hệ thống kiểm soát quản lý.
Tên hệ thống dùng để đánh giá nguồn lực của một tổ chức.

Một số kiểu MCS viết tắt khác:

Mesoscale Convective System: Hệ thống đối lưu Mesoscale.

Master of Computer Science: Thạc sĩ khoa học máy tính.

Modulation and Coding Scheme: Sơ đồ điều chế và mã hóa.

Multiple Chemical Sensitivity: Đa nhạy cảm với hóa chất.

Giải thích ý nghĩa của MCS

MCS có nghĩa “Management Control System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống kiểm soát quản lý”.