MCT là gì? Nghĩa của từ mct

MCT là gì?

MCT“Movement Control Team” trong tiếng Anh.

MCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCT“Movement Control Team”.

Movement Control Team: Đội Kiểm soát Phong trào.

Giải thích ý nghĩa của MCT

MCT có nghĩa “Movement Control Team”, dịch sang tiếng Việt là “Đội Kiểm soát Phong trào”.