MCTIS là gì? Nghĩa của từ mctis

MCTIS là gì?

MCTIS“Mounted Co-operative Target Identification System” trong tiếng Anh.

MCTIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCTIS“Mounted Co-operative Target Identification System”.

Mounted Co-operative Target Identification System: Hệ thống xác định mục tiêu hợp tác gắn kết.

Giải thích ý nghĩa của MCTIS

MCTIS có nghĩa “Mounted Co-operative Target Identification System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống xác định mục tiêu hợp tác gắn kết”.