MDB là gì? Nghĩa của từ mdb

MDB là gì?

MDB“Multilateral Development Bank” trong tiếng Anh.

MDB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDB“Multilateral Development Bank”.

Multilateral Development Bank: Ngân hàng phát triển đa phương.

Một số kiểu MDB viết tắt khác:

Multidrop bus: Xe buýt nhiều nước.

Municipal Demarcation Board: Ban phân định ranh giới thành phố.

Murray Darling Basin: Lưu vực Murray Darling.

Malta Development Bank: Ngân hàng Phát triển Malta.

Munitions Demilitarization Building: Tòa nhà phi quân sự hóa đạn dược.

Multi-Domain Battle: Trận chiến đa miền.

Malabar Devaswom Board.

Main Data Base: Cơ sở dữ liệu chính.

Message Driven Beans: Nhắn tin đậu.

Multilevel Darwinist Brain: Bộ não theo chủ nghĩa Darwin đa cấp.

Missile Defense Brigade: Lữ đoàn phòng thủ tên lửa.

Moscow Defense Brief: Tóm tắt Quốc phòng Mátxcơva.

Giải thích ý nghĩa của MDB

MDB có nghĩa “Multilateral Development Bank”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng phát triển đa phương”.