MDG là gì? Nghĩa của từ mdg

MDG là gì?

MDG“Madagascar” trong tiếng Anh.

MDG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDG“Madagascar”.

Madagascar: Madagascar.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu MDG viết tắt khác:

Millennium Development Goal: Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Giải thích ý nghĩa của MDG

MDG có nghĩa “Madagascar”, dịch sang tiếng Việt là “Madagascar”.