MDM là gì? Nghĩa của từ mdm

MDM là gì?

MDM“Michigan Dartmouth MIT telescope consortium” trong tiếng Anh.

MDM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDM“Michigan Dartmouth MIT telescope consortium”.

Michigan Dartmouth MIT telescope consortium: Tập đoàn kính viễn vọng Michigan Dartmouth MIT.

Một số kiểu MDM viết tắt khác:

Master data management: Người quản lý dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của MDM

MDM có nghĩa “Michigan Dartmouth MIT telescope consortium”, dịch sang tiếng Việt là “Tập đoàn kính viễn vọng Michigan Dartmouth MIT”.