MDMA là gì? Nghĩa của từ mdma

MDMA là gì?

MDMA“MethyleneDioxy-MethylAmphetamine” trong tiếng Anh.

MDMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDMA“MethyleneDioxy-MethylAmphetamine”.

MethyleneDioxy-MethylAmphetamine: MethyleneDioxy-MethylAmphetamine.

Giải thích ý nghĩa của MDMA

MDMA có nghĩa “MethyleneDioxy-MethylAmphetamine”, dịch sang tiếng Việt là “MethyleneDioxy-MethylAmphetamine”.