MDP là gì? Nghĩa của từ mdp

MDP là gì?

MDP“Markov Decision Process” trong tiếng Anh.

MDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDP“Markov Decision Process”.

Markov Decision Process: Quy trình quyết định Markov.

Giải thích ý nghĩa của MDP

MDP có nghĩa “Markov Decision Process”, dịch sang tiếng Việt là “Quy trình quyết định Markov”.