MDS là gì? Nghĩa của từ mds

MDS là gì?

MDS“Myelodysplastic syndromes” trong tiếng Anh.

MDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDS“Myelodysplastic syndromes”.

Myelodysplastic syndromes: Hội chứng thần kinh đệm.

Giải thích ý nghĩa của MDS

MDS có nghĩa “Myelodysplastic syndromes”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng thần kinh đệm”.