MEAS là gì? Nghĩa của từ meas

MEAS là gì?

MEAS“Measure” trong tiếng Anh.

MEAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEAS“Measure”.

Measure: Đo lường.

Một số kiểu MEAS viết tắt khác:

Multiple-Element antenna arrays: mảng ăng ten nhiều phần tử.

Marine, Earth and Atmospheric Sciences: Khoa học Biển, Trái đất và Khí quyển.

Giải thích ý nghĩa của MEAS

MEAS có nghĩa “Measure”, dịch sang tiếng Việt là “Đo lường”.