MECCA là gì? Nghĩa của từ mecca

MECCA là gì?

MECCA“Milwaukee Exposition Convention Center and Arena” trong tiếng Anh.

MECCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MECCA“Milwaukee Exposition Convention Center and Arena”.

Milwaukee Exposition Convention Center and Arena: Trung tâm Hội nghị Triển lãm Milwaukee và Nhà thi đấu.
tên cũ.

Giải thích ý nghĩa của MECCA

MECCA có nghĩa “Milwaukee Exposition Convention Center and Arena”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Hội nghị Triển lãm Milwaukee và Nhà thi đấu”.