MEG là gì? Nghĩa của từ meg

MEG là gì?

MEG“MagnetoEncephaloGraphy” trong tiếng Anh.

MEG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEG“MagnetoEncephaloGraphy”.

MagnetoEncephaloGraphy: MagnetoEncephaloGraphy.

Giải thích ý nghĩa của MEG

MEG có nghĩa “MagnetoEncephaloGraphy”, dịch sang tiếng Việt là “MagnetoEncephaloGraphy”.