MEL là gì? Nghĩa của từ mel

MEL là gì?

MEL“Maya Embedded Language” trong tiếng Anh.

MEL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEL“Maya Embedded Language”.

Maya Embedded Language: Ngôn ngữ nhúng Maya.

Một số kiểu MEL viết tắt khác:

Michigan Electronic Library: Thư viện điện tử Michigan.

Giải thích ý nghĩa của MEL

MEL có nghĩa “Maya Embedded Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ nhúng Maya”.