MELT là gì? Nghĩa của từ melt

MELT là gì?

MELT“Metallic Line Testing” trong tiếng Anh.

MELT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MELT“Metallic Line Testing”.

Metallic Line Testing: Kiểm tra dòng kim loại.

Giải thích ý nghĩa của MELT

MELT có nghĩa “Metallic Line Testing”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra dòng kim loại”.