MEM là gì? Nghĩa của từ mem

MEM là gì?

MEM“Message Exchange Mechanism” trong tiếng Anh.

MEM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEM“Message Exchange Mechanism”.

Message Exchange Mechanism: Cơ chế trao đổi tin nhắn.

Một số kiểu MEM viết tắt khác:

Microelectromechanical: Vi cơ điện tử.

Giải thích ý nghĩa của MEM

MEM có nghĩa “Message Exchange Mechanism”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ chế trao đổi tin nhắn”.