MEMO là gì? Nghĩa của từ memo

MEMO là gì?

MEMO“Memorandum” trong tiếng Anh.

MEMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEMO“Memorandum”.

Memorandum: Bản ghi nhớ.
Memo giống như một lời thông báo, bản ghi nhớ, lời nhắc nhở và nó được sử dụng nhiều ở các phòng ban hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Nó là một thông điệp được gửi đến nhiều cá nhân ở nhiều bộ phận và nhóm khác nhau trong công ty.

Một số kiểu MEMO viết tắt khác:

Middle East Monitor: Màn hình Trung Đông.
Tên của một tổ chức giám sát báo chí phi lợi nhuận.

Giải thích ý nghĩa của MEMO

MEMO có nghĩa “Memorandum”, dịch sang tiếng Việt là “Bản ghi nhớ”.