MEMS là gì? Nghĩa của từ mems

MEMS là gì?

MEMS“Microelectromechanical System” trong tiếng Anh.

MEMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEMS“Microelectromechanical System”.

Microelectromechanical System: Hệ thống vi cơ điện tử.

Giải thích ý nghĩa của MEMS

MEMS có nghĩa “Microelectromechanical System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống vi cơ điện tử”.