MEO là gì? Nghĩa của từ meo

MEO là gì?

MEO“Medium Earth Orbit” trong tiếng Anh.

MEO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEO“Medium Earth Orbit”.

Medium Earth Orbit: Quỹ đạo Trái đất Trung bình.

Một số kiểu MEO viết tắt khác:

Most Efficient Organization: Tổ chức hiệu quả nhất.

Giải thích ý nghĩa của MEO

MEO có nghĩa “Medium Earth Orbit”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ đạo Trái đất Trung bình”.