MERL là gì? Nghĩa của từ merl

MERL là gì?

MERL“Mitsubishi Electric Research Laboratories” trong tiếng Anh.

MERL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MERL“Mitsubishi Electric Research Laboratories”.

Mitsubishi Electric Research Laboratories: Phòng thí nghiệm nghiên cứu Mitsubishi Electric.

Giải thích ý nghĩa của MERL

MERL có nghĩa “Mitsubishi Electric Research Laboratories”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm nghiên cứu Mitsubishi Electric”.