MESSENGER là gì? Nghĩa của từ messenger

MESSENGER là gì?

MESSENGER“MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging” trong tiếng Anh.

MESSENGER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MESSENGER“MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging”.

MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging: Bề mặt MErcury, Môi trường không gian, Địa chất và Khoảng cách.

Giải thích ý nghĩa của MESSENGER

MESSENGER có nghĩa “MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging”, dịch sang tiếng Việt là “Bề mặt MErcury, Môi trường không gian, Địa chất và Khoảng cách”.