METT-T là gì? Nghĩa của từ mett-t

METT-T là gì?

METT-T“Mission, Enemy, Terrain, Troops, and Time available” trong tiếng Anh.

METT-T là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng METT-T“Mission, Enemy, Terrain, Troops, and Time available”.

Mission, Enemy, Terrain, Troops, and Time available: Nhiệm vụ, Kẻ thù, Địa hình, Quân đội và Thời gian có sẵn.

Giải thích ý nghĩa của METT-T

METT-T có nghĩa “Mission, Enemy, Terrain, Troops, and Time available”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiệm vụ, Kẻ thù, Địa hình, Quân đội và Thời gian có sẵn”.