METT-TC là gì? Nghĩa của từ mett-tc

METT-TC là gì?

METT-TC“Mission, Enemy, Terrain [and weather], Troops [and support], Time [available] and Civilian considerations” trong tiếng Anh.

METT-TC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng METT-TC“Mission, Enemy, Terrain [and weather], Troops [and support], Time [available] and Civilian considerations”.

Mission, Enemy, Terrain [and weather], Troops [and support], Time [available] and Civilian considerations: Nhiệm vụ, Kẻ thù, Địa hình [và thời tiết], Quân đội [và hỗ trợ], Thời gian [khả dụng] và Cân nhắc về dân sự.

Giải thích ý nghĩa của METT-TC

METT-TC có nghĩa “Mission, Enemy, Terrain [and weather], Troops [and support], Time [available] and Civilian considerations”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiệm vụ, Kẻ thù, Địa hình [và thời tiết], Quân đội [và hỗ trợ], Thời gian [khả dụng] và Cân nhắc về dân sự”.