MEU là gì? Nghĩa của từ meu

MEU là gì?

MEU“U.S. Marine Expeditionary Unit” trong tiếng Anh.

MEU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEU“U.S. Marine Expeditionary Unit”.

U.S. Marine Expeditionary Unit: Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.

Một số kiểu MEU viết tắt khác:

Maximum Expected Utility: Tiện ích mong đợi tối đa.

Giải thích ý nghĩa của MEU

MEU có nghĩa “U.S. Marine Expeditionary Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ”.