MEZ là gì? Nghĩa của từ mez

MEZ là gì?

MEZ“Missile Engagement Zone” trong tiếng Anh.

MEZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEZ“Missile Engagement Zone”.

Missile Engagement Zone: Vùng tham gia tên lửa.

Giải thích ý nghĩa của MEZ

MEZ có nghĩa “Missile Engagement Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng tham gia tên lửa”.