MFT là gì? Nghĩa của từ mft

MFT là gì?

MFT“Managed File Transfer” trong tiếng Anh.

MFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MFT“Managed File Transfer”.

Managed File Transfer: Truyền tệp được quản lý.

Một số kiểu MFT viết tắt khác:

Master File Table: Hộp tập tin tổng thể.

Mean Field Theory: Lý thuyết trường trung bình.

Media Foundation Transform: Chuyển đổi nền tảng truyền thông.

Giải thích ý nghĩa của MFT

MFT có nghĩa “Managed File Transfer”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền tệp được quản lý”.