MHX là gì? Nghĩa của từ mhx

MHX là gì?

MHX“Mùa hè xanh” trong tiếng Việt.

MHX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MHX“Mùa hè xanh”.

Mùa hè xanh.

Giải thích ý nghĩa của MHX

MHX có nghĩa “Mùa hè xanh” trong tiếng Việt.