MIAI là gì? Nghĩa của từ miai

MIAI là gì?

MIAI“Supreme Islamic Council of Indonesia” trong tiếng Anh.

MIAI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MIAI“Supreme Islamic Council of Indonesia”.

Supreme Islamic Council of Indonesia: Hội đồng Hồi giáo tối cao Indonesia.

Giải thích ý nghĩa của MIAI

MIAI có nghĩa “Supreme Islamic Council of Indonesia”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng Hồi giáo tối cao Indonesia”.