MIC là gì? Nghĩa của từ mic

MIC là gì?

MIC“Military Industrial Complex” trong tiếng Anh.

MIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MIC“Military Industrial Complex”.

Military Industrial Complex: Khu liên hợp công nghiệp quân sự.

Giải thích ý nghĩa của MIC

MIC có nghĩa “Military Industrial Complex”, dịch sang tiếng Việt là “Khu liên hợp công nghiệp quân sự”.