MICLIC là gì? Nghĩa của từ miclic

MICLIC là gì?

MICLIC“Mine Clearing Line Charge” trong tiếng Anh.

MICLIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MICLIC“Mine Clearing Line Charge”.

Mine Clearing Line Charge: Phí đường dây rà phá bom mìn.

Giải thích ý nghĩa của MICLIC

MICLIC có nghĩa “Mine Clearing Line Charge”, dịch sang tiếng Việt là “Phí đường dây rà phá bom mìn”.