MKDIR là gì? Nghĩa của từ mkdir

MKDIR là gì?

MKDIR“Make Directories” trong tiếng Anh.

MKDIR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MKDIR“Make Directories”.

Make Directories: Tạo thư mục.

Giải thích ý nghĩa của MKDIR

MKDIR có nghĩa “Make Directories”, dịch sang tiếng Việt là “Tạo thư mục”.