MMAP là gì? Nghĩa của từ mmap

MMAP là gì?

MMAP“Marketing Metric Audit Protocol” trong tiếng Anh.

MMAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MMAP“Marketing Metric Audit Protocol”.

Marketing Metric Audit Protocol: Giao thức kiểm tra chỉ số tiếp thị.

Một số kiểu MMAP viết tắt khác:

Maryland Maritime Archeology Program: Chương trình Khảo cổ học Hàng hải Maryland.

Middle Mekong Archaeological Project: Dự án khảo cổ Trung Mekong.

Music, Media and Place: Âm nhạc, Phương tiện và Địa điểm.
MMaP.

Miss Maryland Agriculture Program: Chương trình Nông nghiệp Hoa hậu Maryland.

Mariachi Master Apprentice Program: Chương trình học việc thạc sĩ Mariachi.

Metro Miami Action Plan: Kế hoạch hành động Metro Miami.

Maya Mountain Archaeological Project: Dự án khảo cổ học trên núi Maya.

Giải thích ý nghĩa của MMAP

MMAP có nghĩa “Marketing Metric Audit Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức kiểm tra chỉ số tiếp thị”.