MMX là gì? Nghĩa của từ mmx

MMX là gì?

MMX“Martian Moons eXploration” trong tiếng Anh.

MMX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MMX“Martian Moons eXploration”.

Martian Moons eXploration: Mặt trăng sao Hỏa eXploration.

Một số kiểu MMX viết tắt khác:

Media Max: Phương tiện tối đa.

Michelson–Morley experiment: Thí nghiệm Michelson – Morley.

Giải thích ý nghĩa của MMX

MMX có nghĩa “Martian Moons eXploration”, dịch sang tiếng Việt là “Mặt trăng sao Hỏa eXploration”.