MOST là gì? Nghĩa của từ most

MOST là gì?

MOST“Maynard Operation Sequence Technique” trong tiếng Anh.

MOST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MOST“Maynard Operation Sequence Technique”.

Maynard Operation Sequence Technique: Kỹ thuật trình tự hoạt động của Maynard.

Một số kiểu MOST viết tắt khác:

Molonglo Observatory Synthesis Telescope: Kính thiên văn tổng hợp của Đài quan sát Molonglo.

Giải thích ý nghĩa của MOST

MOST có nghĩa “Maynard Operation Sequence Technique”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật trình tự hoạt động của Maynard”.