MPL là gì? Nghĩa của từ mpl

MPL là gì?

MPL“Mozilla Public License” trong tiếng Anh.

MPL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MPL“Mozilla Public License”.

Mozilla Public License: Giấy phép Công cộng Mozilla.

Một số kiểu MPL viết tắt khác:

Magnetic Path Length: Chiều dài đường dẫn từ.

Maximum Parcel Level: Mức tối đa của thửa đất.

Giải thích ý nghĩa của MPL

MPL có nghĩa “Mozilla Public License”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy phép Công cộng Mozilla”.