MPQ là gì? Nghĩa của từ mpq

MPQ là gì?

MPQ“Multidimensional Personality Questionnaire” trong tiếng Anh.

MPQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MPQ“Multidimensional Personality Questionnaire”.

Multidimensional Personality Questionnaire: Bảng câu hỏi về tính cách đa chiều.

Một số kiểu MPQ viết tắt khác:

McGill Pain Questionnaire: Bảng câu hỏi về nỗi đau của McGill.

Multicultural Personality Questionnaire: Bảng câu hỏi về tính cách đa văn hóa.

Giải thích ý nghĩa của MPQ

MPQ có nghĩa “Multidimensional Personality Questionnaire”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng câu hỏi về tính cách đa chiều”.