MRE là gì? Nghĩa của từ mre

MRE là gì?

MRE“Meal Ready to Eat” trong tiếng Anh.

MRE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRE“Meal Ready to Eat”.

Meal Ready to Eat: Bữa ăn sẵn sàng để ăn.
khẩu phần của quân đội Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của MRE

MRE có nghĩa “Meal Ready to Eat”, dịch sang tiếng Việt là “Bữa ăn sẵn sàng để ăn”.