MRS là gì? Nghĩa của từ mrs

MRS là gì?

MRS“Magnetic Resonance Spectroscopy” trong tiếng Anh.

MRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRS“Magnetic Resonance Spectroscopy”.

Magnetic Resonance Spectroscopy: Quang phổ cộng hưởng từ.

Giải thích ý nghĩa của MRS

MRS có nghĩa “Magnetic Resonance Spectroscopy”, dịch sang tiếng Việt là “Quang phổ cộng hưởng từ”.