MSH là gì? Nghĩa của từ msh

MSH là gì?

MSH“Medium Support Helicopter” trong tiếng Anh.

MSH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSH“Medium Support Helicopter”.

Medium Support Helicopter: Trực thăng Hỗ trợ Trung bình.

Một số kiểu MSH viết tắt khác:

Mount St. Helens: Núi St. Helens.

Giải thích ý nghĩa của MSH

MSH có nghĩa “Medium Support Helicopter”, dịch sang tiếng Việt là “Trực thăng Hỗ trợ Trung bình”.